Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.bip.mbptomaszow.pl

Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-07.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, czytnik ekranu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 725 03 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek główny MBP ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Mościckiego, drugie wejście techniczne, pełni również rolę wyjścia ewakuacyjnego znajduje się z drugiej strony budynku. Po wejściu głównym wejściem znajdują się schody prowadzące na poziom parteru, brak podnośnika i podjazdu dla niepełnosprawnych. Drugim wejściem możemy dostać się na główny hol prosto z chodnika. Na parterze znajduje się wejście do czytelni prasy oraz czytelni multimedialnej. W budynku nie ma windy. Wejście do wypożyczalni znajdującej się na pierwszym piętrze jest możliwe tylko po schodach. Obsługą dorosłych czytelników na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnych zajmują się bibliotekarze z Czytelni prasy i czytelni multimedialnej, którzy przynoszą potrzebne książki na parter. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży znajduje się na parterze budynku należącego do Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim pl. Tadeusza Kościuszki 18 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno od strony ulicy Plac Kościuszki, wejście z poziomu chodnika. Drugie wejście techniczne, pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego znajduje się z drugiej strony budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie klatki schodowej. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Akacjowa 1 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Filia mieści się na parterze, wejście prosto z poziomu chodnika. W bibliotece znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Opoczyńska 22 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Filia znajduje się na pierwszym piętrze w prywatnym domu jednorodzinnym. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Koplina 1 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Wejście do fili znajduje się prosto z poziomu chodnika. W bibliotece znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.