Przedmiot działalności i kompetencje

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, cywilizacyjnych i informacyjnych mieszkańców Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz Powiatu Tomaszowskiego, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do podstawowych zadań biblioteki należy:
1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych.
2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, prowadzenie wypożyczeń do domów oraz wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej przy wykorzystaniu nowoczesnych metod informatycznych.
4.Popularyzowanie czytelnictwa i wiedzy.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci a w szczególności z bibliotekami z terenu gminy i powiatu oraz z organizacjami i instytucjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy i powiatu.
6. Wydawanie bibliografii regionalnej.
7. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad biblioteką i filiami terenu Powiatu Tomaszowskiego.
8. Opracowywanie sprawozdań i planów pracy rocznych i wieloletnich.
9. Opracowywanie i wdrażanie nowych metod pracy przy wykorzystywaniu nowoczesnych zdobyczy techniki w szczególności informatyki.
10. W miarę posiadanych możliwości wydawanie i wspomaganie wydawnictw regionalnych.
11. Stosowanie innych form udostępniania zbiorów bibliotecznych uwzględniające potrzeby czytelnicze dzieci i młodzieży, ludzi starszych i niepełnosprawnych.
12. Organizacja konferencji, seminariów i narad szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek.
13. Pomoc innym bibliotekom w zakresie ustalonym innymi przepisami i porozumieniami.
14. Doskonalenie metod i form pracy w bibliotece.
Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska w ramach posiadanych środków finansowych.