Organy biblioteki

Nowa strona 2

1.      Biblioteka zarządzana jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2.      Dyrektor Biblioteki może powołać i odwołać zastępcę Dyrektora Biblioteki.

3.      Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

4.      W Bibliotece zatrudnia się pracowników służb bibliotecznych, specjalistów związanych z działalnością biblioteczną, administracją i obsługą.

5.      Dyrektor i pracownicy służb bibliotecznych, specjaliści związani z działalnością biblioteczną powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych zadań zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi
w odrębnych przepisach.

6.      Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

7.      W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

8.      Biblioteka Centralna, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki:

a)     Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

b)     Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji

c)     Stanowisko  Instruktora Powiatowego

d)     Archiwum Zakładowe

9.      Oddział dla Dzieci i Młodzieży, przy Placu Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki:

a)     Dział Administracyjno-Finansowy

b)     Stanowisko ds. Informatyki i Komputeryzacji

10.  Filia Biblioteczna Nr 1, przy ul. Akacjowej 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

11.  Filia Biblioteczna Nr 2, przy ul. Opoczyńskiej 22,97-200 Tomaszów Mazowiecki

12.  Filia Biblioteczna Nr 3, przy ul. Koplina 1, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.